DICTIONNAIRE des TERMES BOUDDHIQUES

français, japonais, chinois, sanscrit, pali


Dynasties de Chine

d'après http : //www.est-direct.com/china/dyna.php


Dynasties
Personnages et évènements cités par Nichiren
Souverains mythiques

Les trois Augustes : différentes listes
- Fuxi, Nuwa, Shennong ; - Suiren Fuxi, Shennong
- Fuxi, Zhurong, Shennong
- Fuxi, Shennong, Huangdi
(l' Empereur Jaune)
- Fuxi, Shennong, Gonggong

- Fuxi, Shennong, Huangdi (l' Empereur Jaune)

Age des Cinq Empereurs de -27 à - 21 s. avant notre ère
Shao-Hao, Zhuang-Xin, Di-Gao, Tang-Yao et Yu-Shun

 
Dynasties légendaires
Xia (-2200 à -1700) ou -2205

Da Yu (-2205 à -2197)
Qi (-2197 à -2188)
Tai Kang (-2188 à -2159)
Zhong Kang (-2159 à -2146)
Xiang (-2146 à -2118)
Shao Kang (-2118 à-2097)
Zhu (-2097 à -2040)
Huai (-2040 à -2014)
Mang (-2014 à -1996)
Xie (-1996 à -1980)
Bu Jiang ? ? (-1980 à -1921)
Jiong ? (-1921 à -1900)
Jin (-1900 à -1879)
Gong Jia (-1879 à -1848)
Gao (-1848 à -1837)
Fa (-1837 à -1818)

Jie Gui (-1818 à -1767) - concubine Moxi

Guan Longfeng
Shang (ou Yin) (-1767 à -1100) ou -1570 ; 31 empereurs  

Cheng Tang ou Shang Tang(-1767/-1753)
Taiding (-1753/-1753)
Wai Bing (-1753/-1720)
Zhong Ren (-1720/-1691)
Tai Jia (-1691/-1666)
Wo Ding (-1666/-1666)
Tai Geng (-1666/-1666)
Xiao Jia (-1666/-1649)
Yong Ji (-1649/-1637)
Tai Wu (-1637/-1562)
Zhong Ding (-1562/-1549)
Wai Ren (-1549/-1534)
He Dan Jia (-1534/-1525)
Zu Yi (-1525/-1506)
Zu Xin (-1506/-1490)
Wo Jia (-1490/-1465)
Zu Ding (-1465/-1433)
Nan Geng (-1433/-1408)
Yang Jia (-1408/-1401)
Pan Geng (-1401/-1373)
Xiao Xin (-1373/-1352)
Xiao Yi (-1352/-1324)
Wu Ding (-1324/-1265)
Zu Geng (-1265/-1258)
Zu Jia (-1258/-1225)
Lin Xin (-1225/-1219)
Kang Ding (-1219/-1198)
Wu Yi (-1198/-1194)
Tai Ting (-1194/-1191)
Di Yi (-1191/-1154)
Shang Zhou (Di Xin de -1154 à-1122) - concubine Daji

Fuyue 
Bi Gan

Zhou( -1100 ou -1046)

 

Zhou d'Ouest (-1100 à -771)
...Zhou Wen (wang = empereur ; à titre postume)
...Zhou Wu wang (-1134 à -1115)
...Zhou Cheng wang (-1115 à 1076)
... Zhou Kang Wang (-1078 à 1052)
...Zhou Zhao wang (-1052 à -1001)
...Zhou Mu wang (-1001 à -946)
...Zhou Gong wang (-946 à -934)
...Zhou Yi wang (-934 à -909)
...Zhou Xiao wang (-909 à -894)
...Zhou Yi wang (-894 à -878)
...Zhou Li wang (-878 à -827)

Taigong
Zhuangzi
Duc de Zhou

... Zhou Xuan wang  (-827 à -781)
...Zhou You wang (-781 à -770) - reine Bao Shi
Bo-yi et Shu-Qi
Zhou d'Est ou Orientaux (-770 à - 256) Rong Qiqi (-770 à -403)
Hong Yen
( ? à -660)
Confucius

Zeng Zi (-505 à -436)
Lao-Zi
Zhuangzi (~ -350 à -275) 
Bian Que
Jie Ci Sui
Yu Jang (mort en -453).
Mencius (~-371 à -289
Fan-Yuqi (-227)
Fucha (mort en - 473)
Han Fei Zi ( ? à 233)
Xiang Yu (-232 à -202)

Période des Printemps-Automnes (-770 à -476) ou -722
Youwang (-781 à - 771)
Prince Pingwang
Duc de Huan <-685 à -643>
Duc Wen de l'État de Qin

Royaumes combattants (-475 à - 221) ou -453
états de Chu, Han, Qi, Qin, Wei, Yan, Jin, Zhao, etc.
Yi Wei gong (<-668 à -660>)
Huhai < -209 à -206


Dynasties historiques
Qin (-221 à - 206)
Qin Shi Huangdi  (-260 <-247/-221> - 210)
Ying Huhai (de -210 à -206)
Ziying (janvier-octobre -206)
Zhao-Gao(mort en -207)
Zhang-Liang
Xiang Yu

Han - 206 à + 220

Bo-yu
Fan Kuai (mort ~ -189) et Chang-Liang (mort en -168)
Li Ling (mort en -74)
Su-Wu (-140 à -60)
Wang Zhao-gun
Zhaoyun

Découverte du papier
Route de la Soie

Wang Mang(-45 à +23)
Han occidentaux ou antérieurs (-206 à +6)

Gao Zu / Liu Bang ( -256 ou -247 ~ -195 ; règne : -202 ~ -195)
Hui Di / Liu Ying -197 à -194
Imperatrice Lu -194 à -179
Wen Di / Liu Heng -179 à -156
Jing Di / Liu Qi -156 à -140
Liang Wu Di / Liu Che -140 à -86
Zhao Di / Liu Fuling -86 à -73
Xuan Di / Liu Xun -73 à -48
Yuan Di / Liu Shi -48 à -32
Cheng Di / Liu Ao -32 à - 6
Ai Di / Liu Xin -6 à +1
Ping Di / Liu Kan 1 à +6
Ru Ziying 6 à 9

Xin (de 9 à 23)
Wang Mang ( Dynastie Xin) de 9 à 23

 
Han orientaux ou postérieurs (25-220)

Introduction du bouddhisme en Chine.
Baima-si
Zhu Falan
Liguang ( ? à -119)
Li Ling
Ding Lan
Hua-To
Ming-sheng
Zhang Jie
Yen Guang (-39 à +41)

Han Guang Wudi -5 <23 à 57
Ming Di / Liu Zhuang de 58 à 76
Zhang Di / Liu Da de 76 à 89
He Di / Liu Zhao de 89 à 106
Shang Di / Liu Long de 106 à 107
An Di / Liu Hu de 107 à 126
Shun Di / Liu Bao de 126 à 145
Chong Di / Liu Bing de 145 à 146
Zhi Di / Liu Zuan de 146 à 147
Huan Di / Liu Zhi de 147 à 168
Ling Di / Liu Hong de 168 à 190
Xian Di / Liu Xie de 190 à 220

Trois Royaumes (220 à 265) trois royaumes Shu, Wei et Wu  

Shu (221 à 263)
Wei (220 à 265)
Wu (222 à 280)

Kang-seng-hui ( ? à 280)
Zhiqian ( ? à 253)
Période Six Dynasties, 222 ou 311 à 589  
Jin (265 à 420)
 

Jin Occidentaux (265-316)

Bo-yue
Dharmaraksha (231-308 ? )
Jin Orientaux ou d'Est (317 à 420) Daoan (314-385)
Faxian
(vers 337- 422)
Huiyan (363-443)
Huiyuan 1.(334-416)
Sengzhao (384-414)

16 Royaumes (304 à 439)
Cheng Han (302 à 342)
Zhao Antérieurs (304 à 329)
Zhao Postérieurs (319 à 352)
Liang Antérieurs (320 à 376) fondé par Zhang Mao
Liang Postérieurs (386 à 403) fondé par la famille Shi de Jie.
Liang de l'Ouest (400 à 431) fondé par la famille Li des Han.
Liang du Nord (397 à 439) fondé par la famille Juqu des Xiongnu.
Liang du Sud (397 à 414) fondé par la famille Tufa des Xianbei
Qin Antérieurs (351 à 395) fondé par la famille Pu
Qin Postérieurs (384 à 417)
Qin de l'Ouest (385 à 431)
Yan Antérieurs (348 à 370)
Yan Postérieurs (384 à 409)
Yan du Nord (398 à 410)
Yan du Sud (409 à 436)
Xia (407-431)

Dynasties du Nord et du Sud (420 - 589)

Dharmamitra (356-442)
Huiguan (368-438)
Daosheng ( ? à 434)
Sengrou (431-494)
Bodhiruchi ( ? - 527)
Huiguang (468-537)
Tanluan (476 - 542)
Bodhidharma (470 ? -543 ? )
Huiko (487-593)
Fu Dashi (497-569)
Falang (507-581)
Huiheng (515-589)
Huisi (515 – 577)
Xinxing (540-594) 

Nord
Wei du Nord ou Bei Wei (386 à 534) )
Daowudi (Tuoba Gui) (386-409)
Mingyuandi (Tuoba Si) (409-423)
Taiwudi (Tuoba Tao) (423-452)
Nan'anwang (Tuoba Yu) (452)
Wenchengdi (Tuoba Jun) (452-465)
Xianwendi (Tuoba Hong) (465-470)
(Yuan Hong) (471-499)
Xuanwudi (Yuan Ke) (499-515)
Xiaomingdi (Yuan Xu) (515-528)
Xiaozhuangdi (Yuan Ziyou) (528-530)
Changguangwang (Yuan Ye) (530-531)
Jiemindi (Yuan Gong) (531)
Andingwang (Yuan Lang) (531-532)
Xiaowudi (Yuan Xiu) (532-534)
Wei de l'Ouest ou Xi Wei (535 à 556)
Wendi (Yuan Baoju) (535-552)
Feidi (Yuan Qin) (552-554)
Gongdi (Yuan Kuo) (554-556)
Wei de l'Est ou Dong Wei (534-550)

Xiaojingdi (Yuan Shanjian) (534-550)

Zhou du Nord ou Bei Zhou (557 à 581)
Xiaomindi (Yu Wenjue) (557)
Mingdi (Yu Wenyu) (557-561)
Wudi (Yu Wenyong), empereur de Chine du Nord-Ouest (561-577) puis du Nord (577-578)
Xuandi (Yu Wenyun) (578-579)
Jingdi (Yu Wenchan) (579-581)
Dushun (557-640)
Wei Yuansong
Sengcan(mort en 606) 
Qi du Nord ou Bei Qi (550-577)  

Wenxuandi (Gao Yang) (551-560)
Feidi (Gao Yin) (560)
Xiaozhaodi (Gao Yan) (560-561)
Wuchengdi (Gao Zhan) (561-565)
Houzhu (Gao Wei) (565-577)
Youzhu (Gao Heng) (577)

Le maire du palais des Zhou soumet les Qi en 577. Puis depose l'Empereur Zhou et instaure sa dynastie (Sui)

A la mort de Youzhu en 577, la Chine du Nord est réunifiée par le général Bei Zhou.

Daochuo (562-645)
Huiwen 
Qi-Zang (549-623)
Sud
Song ou Nan Song ou Liu-Song (420-479)
Wudi (Liu Yu) (420-423)
Shaodi (Liu Yifu) (423-424)
Wendi (Liu Yilong) (424-454)
Xiaowudi (Liu Jun) (454-464)
Qianfeidi (Liu Ziye) (464-465)
Mingdi (Liu Yu) (465-472)
Houfeidi (Liu Yu) (472-477)
Shundi (Liu Zhun) (477-479)
Senglang
Qi du Sud ou Nan Qi (479-502)  
Gaodi (Xiao Daocheng) (479-482)
Wudi (Xiao Ze) (482-494)
Yulinwang (Xiao Zhaoye) (494-494)
Hailingwang (Xiao Zhaowen) (494-494)
Mingdi (Xiao Luan) (494-498)
Donghunhou (Xiao Baojuan) (498-501)
Hedi (Xiao Baorong) (501-502)
Fayun (467-529)
Liang (502-557) Sengyou (445-518)
Zhizang (458-522)
Sengquan,
Falang (507-581)
Jizang (549-623)
Chenzhen

Zhiyi (538-597)

Liang Wu Di (Xiao Yan) (502-549)
Jianwendi (Xiao Gang) (549-551)
Yuandi (Xiao Yi) (551-554)
Jingdi (Xiao Fangzhi) (554-557)
Chen (557 - 589)

Wudi (Chen Baxian) (557-559)
Wendi (Chen Qian) (559-566)
Feidi (Chen Bozong) (566-568)
Xuandi (Chen Xu) (568-582)
Houzhu (Chen Shubao) (582-589)

A la mort de Houzhu en 589, toute la Chine est réunifiée par Sui Wendi de la dynastie Sui qui succéda aux dynasties du Nord et du Sud.

 
Shui ou Sui (581 - 618)
Dharmagupta
Ekan 
Sui Wendi (Yang Jian) 541 à 604)
Sui Yangdi (Yang Guang ou Mingdi) 569 à 618
Gongdi (Yang You) 617-618
Gongdi (Yang Tong) 618-619

Jizang (549-623)
Guanding (561 - 632)
Zhishou (567à ~635)
Wei Zheng (580-643)
Xuanzang (600-664)
Zhiwei ( ? à 680)
Zhizhou (678-733)
Shentai
Fasui
Shenxiu (606-706)
Shandao (613 - 681)
Yijing (635-713)
Shubhakarasimha (637-735)
Vajrabodhi (671-741)
Yixing (683-727)
Daoxuan Lushi (702-760)
Bukong(705-774)
An Lushan (705-757)
Zhanlan (711 - 782)
Yang Kuei-fei (719-756)
Huiguo (746-805)
Zhiyuan (768-844)
Guanxiu (771-843)
Bai Juyi
(772-846)
Zongmi (780-841)
Zhisheng
Daosui
Daoxian
Faquan
Yixing
Shunxiao
Weijuan
Xingman
Amoghavajra

Tang (618 - 907)
Tang - première période
Gaozu (Li Yuan) (618-626)
Taizong (Li Shimin) (626-649)
Gaozong (Li Zhi) (649-683)

Zhou (690 - 705) impératrice Wu Zetian (<625 - 705>)

Tang - seconde période
Zhongzong (Li Xian) (684-684) et (705-710)
Ruizong (Li Dan) (684-690) et (710-712)
Xuanzong (Li Longji) (712-756)
Suzong (Li Heng) (756-762)
Daizong (Li Yu) (762-779)
Dezong (Li Kuo) (779-805)
Shunzong (Li Song) (805-805)
Xianzong (Li Chun) (805-820)
Muzong (Li Heng) (820-824)
Jingzong (Li Zhan) (824-826)
Wenzong (Li Ang) (826-840)
Wuzong (Li Yan) (840-846)
Xuanzong (Li Zhen) (846-859)
Yizong (Li Cui) (859-873)
Xizong (Li Yan) (873-888)
Zhaozong (Li Ye) (888-904)
Aidi (Li Zhu) (904-907), abdique
Cinq Dynasties (Epoques) et Dix Royaumes (907 - 960)
 
Taizu (Zhu Wen) (907-912)
Modi (Zhu Zhen) (912-923)
Liang postérieurs ou Hou Liang (907-923)
Zhuangzong (Li Cunxu) (923-926)
Mingzong (Li Dan) (926-933)
Mindi (Li Conghou) (934-934)
Modi (Li Congke) (934-936)
Tang postérieurs ou Hou Tang (923 - 936)
 
Jin postérieurs ou Hou Jin (936 - 946)
Gaozu (Shi Jingtang) (936-942)
Chudi (Shi Chonggui) (942-947)
Han postérieurs ou Hou Han (947-950)
Gaozu (Liu Zhiyuan) (947-947)
Yindi (Liu Chengyou) (947-950)
Zhou postérieurs ou Hou Zhou (951 - 960)

Taizu (Guo Wei) (951-954)
Shizong (Chai Rong) (954-959)
Gongdi (Chai Zongxun) (959-960)

Dix Royaumes
 
1. Yang Xingmi roi des Wu (902-937), détruit par les Tang du Sud (Nan Tang)
2. Qian Liu roi des Wuyue (907-978), détruit par les Song du Nord (Bei Song)
3. Liu Yin roi des Han du Sud (Nan Han) (907-971), détruit par les Song du Nord (Bei Song)
4. Ma Yin roi des Chu (907-951), détruit par les Tang du Sud (Nan Tang)
5. Wang Jian roi des Shu antérieurs (Qian Shu) (907-925), détruit par les Tang postérieurs (Hou Tang)
6. Wang Shenzhi roi des Min (909-945), détruit par les Tang du Sud (Nan Tang)
7. Gao Jixing roi des Jingnan (924-963), détruit par les Song du Nord (Bei Song)
8. Ming Zhixiang roi des Shu postérieurs (Hou Shu) (934-965), détruit par les Song du Nord (Bei Song)
9. Xu Zhigao roi des Tang du Sud (Nan Tang) (937-975), détruit par les Song du Nord (Bei Song)
10. Liu Chong roi des Han du Nord (Bei Han) (951-979), détruit par les Song du Nord (Bei Song)

 
Song (960 et 1279)
 
Song du Nord (960 à 1127) Zhili (960-1028)

Zunshi (964-1032)
Fadao(1086-1147)
Zhu Xi (1130-1200)
Zhipan (1220-1275)

Nichiren (1222-1282)

Taizu (Zhao Kuangyin) <960 à 976
Taizong ou Zhao Kuangyi <976 à 997
Zhezong ou Zhao Heng <997 à 1022
Renzong ou Zhao Zhen <1022 à 1063
Yingzong ou Zhao Shu <1063 à 1067
Shenzong ou Zhao Xu <1067à 1085
Zhezong ou Zhao Xu < 1085 à 1100
Huizong ou Zhao Ji <1100–1125>
Qinzong ou Zhao Huan <1126–1127

Song du Sud (1127 - 1279)

Gaozong ou Zhao Gou <1127 à 1162
Xiaozong ou Zhao Shen < 1162 à 1189
Guangzong ou Zhao Dun < 1189 à 1194
Ningzong ou Zhao Kuo < 1194 à 1224
Lizong ou Zhao Yun < 1224 à 1264
Duzong ou Zhao Qi < 1264 à 1274
Gongzong ou Gong Di ou Zhao Xian < 1275
Duan Zong ou Zhao Shi < 1276 à 1278
Di ou Wei Wang ou Zhao Bing < 1278 à 1279

Liao (907 - 1125)
Xia d'Ouest ou Xixia (1032 - 1227)
Jin (dynastie d'Or) (1115 - 1234)

La dynastie des Jin fut détruite en 1234 par les Mongols qui ont établi leur propre dynastie, Yuan, en 1271.

Gengis Khan

Yuan (1279 - 1368 ou 1234 à 1368)

Kublai Khan
   
Ming (1368 - 1644) Ming Taizu
Qing (1644 - 1911) Empereur Kangxi
 

République de Chine 1912-1949 (SUN Yetsan, YUAN Shikai, JIANG Zhongzheng (JIANG Kai Shek)
République Populaire de Chine 1949-2005 MAO Zedong, DENG Xiaoping, ZHOU Enlai (Chou Enlai), JIANG Zemin, HU Jintao

 
Voir également la chronologie des religions
Pour en savoir plus sur l'histoire de la Chine, consulter le site http : //www.memo.fr/article.asp?ID=PAY_CHI_021
Retour
haut de la page