Festival Sanno par Yoshitashi Yoshitoshi Taiso (1839-1892)