Kokuzo Bosatsu, Nara Era, Treasure of Gakuon-ji

Bodhisattva Akasagarbha