Autour du Bouddha les bodhisattvas Fudo, Monju, Fugen, Jizo, Miroku, Yakushi, Kannon, Seishi, Amida, Ashuku, Dainichi, Koku