DICTIONNAIRE des TERMES BOUDDHIQUES

français, japonais, chinois, sanscrit, pali


Noms propres chinois
Taranscription de EFEO vers le pinyin

Voir tableau comparatif des différents transcriptions

 


Chang = Shang (mont)
Chan-kia (école) = Shan-jia
Chan-tao = Shan-dao
Chan-wai (école) = Shan-wai
Chan-wou-wei = Shan-wu-wei
Chao-k'ang = Shao-kang
Chao-lin-sseu = Shao-lin-si
Chen-houei = Shen-hui
Chen-sieou = Shen-xiu
Chen-t'ai = Shen-tai
Cho-louen (école) = She-lun
Chouen-siao = Shun-xiao
Dao-souei = Dao-sui
Fa houa hiwan yi = Fahua xuanyi
Fa houa wen kiu ki = Fahua wenjuji
Fa-lang = Fa-lang
Fa-li = Fa-li
Fan K'ouai = Fan Kuai
Fang-houei = Fang-hui
Fa-pao = Fa-bao
Fa-siang (école) = Fa-xiang
Fa-sien = Fa-xian
Fa-siu = Fa-xu
Fa-t'ai = Fa-tai
Fa-tao = Fa-dao
Fa-tchao = Fa-zhao
Fa-t'i-mo-to = Fa-ti-mo-duo
Fa-tsang = Fa-zang
Fa-tsin = Fa-jin
Fa-tsiu = Fa-ju
Fa-ts'iuan = Fa-quan
Fa-yen (école) = Fa-yan
Fa-yen Wen-yi = Fa-yan Wen-yi
Fa-yun = Fayun
Fa-yun-sseu = Fa-yun-si
Fo-long (monastère) = Fo-long
Fo-t'ou-teng = Fo-tu-deng
Fou-tch'a = Fucha
Fou Tsien = Fu Jian
Hang-tcheou = Hang-zhou
Hong-jen = Hong-ren
Houai-jang = Huai-rang
Houai-kan = Huai-gan
Houai-yun = Huai-yun
Houa-jong = Hua-rong
Houang-long (école)= Huang-long
Houang-mei = Huang-mei
Houang-po = Huang-bo
Houa-ting-fong = Hua-ding-feng
Houa-yen (école) = Hua-yan
Houei = Hui Di
Houei-k'o = Hui-ko
Houei-kouan = Hui-guan
Houei-kouang = Hui-guang
Houei-kouo = Hui-guo
Houei-li = Hui-li
Houei-lin = Hui-lin
Houei-man = hui-man
Houei-nan = Hui-nan
Houei-neng = Hui-neng
Houei-ning = hui-ning
Houei-pou = Hui-bu
Houei-sseu = Hui-si
Houei-tchao = Hui-Zhao
Houei-tsi = Hui-ji
Houei-tsiao = Hui-jiao
Houei-tsiun = Hui-jun
Houei-tsong (empereur) =Hui-zong
Houei-wei = hui-wei
Houei-wen = Hui-wen
Houei-yen = Hui-yan
Houei-yong = Hui-yong
Houei-yuan = Hui-yuan
Jou-tsing = Ru-jing
K'ai-chan-sseu = Kai-shan-si
K'ai-yuan (ère) = Kai-yuan
K'ai-yuan-sseu = Kai-yuan-si
K'ai-yue-sseu = Kai-yue-si
K'ang-seng-houei = kang-seng-hui
Kao-tseu = Gao-Zu
Kao-tsong, empereur = Gao-zong
Kao-tsou = Gao-Zu
Keou-kien = Gou Chien
Kia-siang = Jia-xiang
Kia-siang-sseu =Jia-xiang-si
Kouang-sieu = Guang-xiu
Kouang-tchi-sseu = Guang-zhe-si
Kouan Long-p'eng = Guan Longfeng
Kouan-ting = Guan-ding
Kouei-fong = Gui-feng
K'ouei-tsi = Kui-ji
Kouei-yang (école) = Gui-yang
Kouo-ts'ing-sseu = Guo-qing-si
Kouo-yuan-sseu = Guo-yuan-si
Kou-tsang = Gu-zang
Lan-qi = Lan-qi
Lao Tseu = Lao Zi
Leang (dynastie) = Liang
Leang-siu = Liang-xu
Leang-tcheou = Liang-zhou
Leang-tsie = Liang-jie
Lien-tan = Lian-dan
Lieou Song (dynastie = Liu Song
Ling-kan-sseu = Ling-gan-si
Ling-yeou = Ling-you
Lin-tsi (école) = Lin-ji
Lin-tsi Yi-sivan = Lin-ji
Lin-tsi-sseu = Lin-ji-si
Long-sing-sseu = Long-xing-si
Lou = Lu
Lo-yang = Luo-yang
Lu (école) = Lu
Lu Kouang = Lu Guang
Miao-lo = Miao-luo
Miao-lo-sseu = Miao-luo-si
Ming (dynastie) = Ming (dynastie)
Ming, empereur = Ming
Ming-cheng = Ming-sheng
Mong-siun = Meng-xun
Nan-chan (école) = Nan-shan
Nan-lin-sseu = Nan-lin-si
Nan-tao (école) = Nan-dao
Ngan Che-Kao = An Shi-gao
Ngan Fa-ts'in = An Fa-qin
Ngan Sivan = An Xuan
Ngan-si = An-xi
Nie-p'an (école) = Nie-pan
Pai-lien-cho = Bai-lian-she
Pai-ma-sseu = Bai-ma-si
Pao-kouei = Bao-gui
Pao-lin-sseu = Bao-lin-si
Pao-tch'ang = Bao-chang
Pao-tche = Bao-zhi
Pao-tch'eng-sseu = Bao-cheng-si
Pao-tsing = Bao-jing
Pei-tao (école) = Bei-dao
Ping-tcheou = Bing-zhou
P'i-t'an (école) = Pi-tan
Po-fa-tsou = Bo-fa-zu
P'o-t'eou = Po-tou
Pou-k'ong = Bu-kong
P'ou-kouang = Pu-guang
P'ou-yang = Pu-yang
San-louen (école) = San-lun
San-tsie-tsiao = San-jie-jiao
Seng-jouei = Seng-rui
Seng-lang = Seng-lang Seng-min = Seng-min
Seng-sien = Seng-xian
Seng-song = Seng-song
Seng-tao = Seng-dao
Seng-tchao = Seng-zhao
Seng-tchen = Seng-zhen
Seng-ts'an = Seng-can
Seng-ts'iuan = Seng-quan
Seng-yeou = Seng-you
Seng-yin = Seng-yin
Sia = Xia
Siang = Xiang.
Siang-yang = Xiang-yang.
Sie Ling-yun = Xie Ling-yun
Sieu-tch'an-sseu = Xiu-chan-si
Si-ming-sseu = Xi-ming-si
Sing-houang = Xing-huang
Sing-houang-sseu = Xing-huang-si
Sing-man = Xing-man
Sing-sseu = Xing-si
Sin-sing = Xin-xing
Siuan (empereur) = Xuan,
Siuan-tchouang = Xuan-zhuang
Siuan-tsang = Xuan-zang
Siuan-tsong (empereur) = Xuan-zong
Souei (dynastie) = Sui
Souen Ts'iuan = Sun Quan
Sou-tcheou = Su-thou
Sseu-fen-lu (école) = Si-fen-lu
Sseu-louen (école) = Si-lun
Sseu-ma Ta-teng = Si-ma Da-deng
Sseu-ming = Si-ming
Sseu-ming Tche-li = Si-ming Zhi-li
Sseu-t'ien-wang-sseu = Si-tian-wang-si
Ta-houa-yen-sseu = Da-hua-yan-si
T'ai-kong Wang = Taigong Wang
T'ai-po = Tai-bo
T'ai-tsong (empereur) = Tai-zong
Ta-ming-sseu = Da-ming-si
T'ang (dynastie) = Tang
T'an-louan = Tan-luan
T'an-tsi = Tan-ji
T'an-tsing = Tan-jing
T'an-yao = Tan-yao
Tao-che = Dao-shi
Tao-cheng = Dao-sheng
Tao-long = Dao-long
Tao-ngan = Dao-an
Tao-sien = Dao-xian
Tao-sin = Dao-xin
Tao-siuan = Dao-xuan
Tao-tch'ang-sseu = Dao-chang-si
Tao-tch'ao = Dao-cho
Tao-tcheou = Dao-zhou
Tao-yuan = Dao-yuan
Ta-sien = Da-xian
Ta-sing-chan-sseu = Da-xing-shan-si
Ta-sou = Da-su
Ta-yue-tche = Da-yue-zhi
Ta-yun-sseu = Da-yun-si
Tchan = Chan
Tchang Leang = Chang-Liang
Tch'ang-ngan = Chang-an
Tchan-jan = Zhan-ran, Zhanlan
Tch'an-lin-sseu = Chan-lin-si
Tchan-ngan = Zhang-an
Tche-cheng = Zhi-sheng
Tche-cheou = Zhi-shou
Tche-kouan-sseu = Zhi-guan-si
Tche-li = Zhi-li
Tche-man = Zhi-man
Tch'en (dynastie) = Chen
Tch'eng-che (école) = Cheng-shi
Tch'eng-kouan = Cheng-guan
Tche-tsang = Zhi Zang
Tchen-tsong (empereur) = Zhen-zong
Tchen-yen (école) = Zhen-yan
Tchen-yuan (ère) = Zhen-yuan
Tche-p'an = Zhi-pan
Tche-pien = Zhi-bian
Tche-tcheou = Zhi-zhou
Tche-tou = Zhi-du
Tche-tsang = Zhi-zang
Tche-ts'ien = Zhi-qian
Tche-wei = Zhi-wei
Tche-yen = Zhi-yan
Tche-yi = Zhi-yi
Tche-yin = Zhi-yin
Tche-yuan = Zhi-yuan
Tche-yuan = Zhi-yuan
Tchong-nan = Zhong-nan
Tchouang Tseu = Zhuang Zi
Tchou-fa-lan = Zhu-fa-lan
Tchou-fo-nien = Zhu-fo-nian
Tchouo-ngan = Zhuo-an
Tch'ou-yuan = Chu-yuan
T'ien-si-tsai = Tian-xi-zai
T'ien-t'ai = Tiantai
T'ien-t'ong = Tian-tong
Ti-louen (école) = Di-lun
Ting Wei = Ding Wei
Ting-houei = Ding-hui
Ting-lin-chang-sseu = Ding-lin-shang-si
Tong-tch'ouen = Dong-chun
To-tsong (empereur) = De-zong
Tou-chouen = Du-shun
Touen-houang = Dun-huang
Ts'ai Yin = Cai Yin
Ts'ao-chan = Cao-shan
Ts'ao-tong (école) = Cao-dong
Ts'ao-ts'i = Cao-qi
Tse-t'ien (impératrice) = Ze-tian
Ts'eu-ngen = Ci-en
Ts'eu-ngen-sseu = Ci-en-si
Ts'eu-yun = Ci-yun
Ts'i (dynastie) = Qi
Tsiang-ning = Jiang-ning
Tsie = Jie
Ts'ien-fou-sseu = Quian-fu-si
Tsien-K'ang = Jian-kang
Ts'ien-t'ang = Quian-tang
Tsien-tche = Jian-zhi
Tsien-tchen = Jian-zhen
Tsien-tch'ou-sseu = Jian-chu-si
Tsien-ye = Jian-ye
Tsien-yuan = Jian-yuan
Tsi-lo = Ji-luo
Ts'in (dynastie) = Qin (dynastie)
Tsing-cheou = Jing-zhou
Ts'ing-leang = Qing-liang
Ts'ing-long-sseu = Qing-long-si
Tsing-si = Jing-xi
Ts'ing-song = Qing-song
Ts'ing-tchao = Qing-zhao
Tsing-t'ou (école) = Jing-tu
Tsing-t'ou-sseu = Jing-tu-si
Tsing-ying-sseu = Jing-ying-si
Tsin-kang-tche = Jin-gang-zhi
Ts'in-tsong (empereur) Qin-zong
Ts'in-tsong (empereur) Qin-zong
Ts'i-tcheou = Qi-zhou
Tsi-t'ien Wou-heou = Ze-tian Wu-hou
Tsi-tsang =Ji-zang
Tsi-ts'ie-ye = Ji-qie-ye
Ts'iuan-ya = Quan-ya
Tsiu-cho (école) = Ju-she
Tsiu-ts'iu Mong-sium = Ju-qu Meng-xun
Tsong-jouei = Zongjui
Tsong-mi = Zong-mi
Tsong-ying = Zong-ying
Tsouen-che = Zun-shi
Wa-kouan-sseu = Wa-guan-si
Wang Fou = Wang Fou
Wan-kong = Wan-gong
Wei-tche-nan = Wei-zhi-nan
Wen (empereur) = Wen
Wen-kou = Wen-gu
Wen-yen = Wen-yan
Wen-yi = Wen-yi
Wou (empereur) = Wu
Wou = Wu
Wou-long = Wu-long
Wou-men-sseu = Wu-men-si
Wou-ngen = Wu-en
Wou-siue Tsou-yuan = Wu-xue Zu-yuan
Wou-t'ai = Wu-tai
Wou-tchong-sseu = Wu-zhong-si
Wou-tchouen Che-fan = Wu-zhun Shi-fan
Wou-tsong (empereur) = Wu-zong, empereur
Wou-wai = Wu-wai
Yang (empereur)= Yang
Yang-tcheou = Yang-zhou
Yang-ts'i (école) = Yang-qi
Yao Sing = Yao Xing
Ye = Ye
Yen-ts'ong = Yan-cong
Yeu-tche = Yue-zhi
Yi-chan Yi-ning = Yi-shan Yi-ning
Yi-jan = Yi-ran
Yi-lin = Yi-lin
Yi-long =Yi-long
Yin-cheng-sseu = Yin-sheng-si
Yin-yuan = Yin-yuan
Yi-sing = Yi-xing
Yi-siuan = Yi-xuan
Yi-tchen = Yi-zhen
Yi-t'ong = Yi-tong
Yi-tsi = Yi-ji
Yi-tsing =Yi-jing
Yong-p'ing (ère) = Yong-ping
Yuan-tchao = Yuan-zhao
Yuan-tcheng = Yuan-zheng
Yuan-t'ong = Yuan-tong
Yun-men (école) = Yun-men
Yu-ts'iuan-sseu = Yu-quan-si
Yu-wang = Yu-wang

Retour
haut de la page