Nevada, Las Vegas, USA

Nichiren Buddhist Kannon Temple of Nevada

Bishop Shokai Kanai