Kapilavastu (Piprahwa), ancienne capitale du Royaume des Shakya